ࡱ; ( ' !"#$%&)Root Entry !"#$%&'()*+,-./01245679 FMicrosoft Word-Dokument MSWordDocWord.Document.89q [`` Domy[lnie 1$A$*$/B*OJQJCJsHsHPJ^JaJ_HtHnH.. WW8Num1z1 OJQJ^JBBDomy[lna czcionka akapituH"HNagBwek x$OJQJCJPJ^JaJ4B"4 Tre[ tekstu x"/!2"Lista^J >B>Podpis xx $CJ6^J aJ](R(Indeks $^J 8b8Zawarto[ tabeli $BarBNagBwek tabeli $a$ $5\ 8 H l H^`.^`L.^`.^`P^@`@^`0^```^`^`^`^``^0`0WW8Num1WW8Num2WW8Num4@ P GTimes New Roman5Symbol3&ArialGTimes New Roman3&ArialUTimesNewRomanPS-BoldMT;WingdingsGMicrosoft YaHei5Mangal5MangalBhf&g f ,, ,,'00KARTA ZGAOSZENIA DZIECKAMartaMartaOh+'0 X` KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKAMarta Normal.dotMarta9@8C@f?k@޷@$]M 0Caolan80 28 4\x| by nJrTD8~ KARTA ZGAOSZENIA DZIECKA do Punktu Przedszkolnego AKADEMIA MAAEGO CZAOWIEKA w Mostach- ul. GdyDska 25 Tel. 608-316-144 www. akademiamalegoczlowieka.pl e-mail: akademia.mosty@gmail.com INFORMACJE O DZIECKU. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & IMI/ IMIONA I NAZWISKO & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & DATA I MIEJSCE URODZENIA & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & NR. PESEL & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ADRES ZAMIESZKANIA (Z KODEM) & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ADRES ZAMELDOWANIA INFORMACJE O RODZINIE. DANE DOTYCZCE RODZICW/ OPIEKUNW PRAWNYCH: RODZICE/ OPIEKUNOWIEMATKAOJCIECIMI I NAZWISKOTELEFON KONTAKTOWYMIEJSCE PRACY DANE DOTYCZCE OSB UPOWA{NIONYCH DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA (innych ni| rodzice lub opiekunowie prawni): IMI I NAZWISKOSTOPIEC POKREWIECSTWANR DOWODU OSOBISTEGO III. WA{NE INFORMACJE O DZIECKU: Np. staBe choroby, wady rozwojowe, alergie itp........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ IV. ZOBOWIZANIE RODZICW (OPIEKUNW) DZIECKA. Zobowizuj si do: - przestrzegania postanowieD statutu przedszkola - podawania do wiadomo[ci przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wy|ej informacjach - regularnego uiszczania opBat za przedszkole w wyznaczonym terminie - przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobi[cie lub przez osob dorosB upowa|nion do odbierania - przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka - uczestniczenia w zebraniach rodzicw - powiadomienia dyrektora o rezygnacji z przedszkola za dwutygodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesica. Udostpnione dane osobowe podlegaj ochronie, bd wykorzystywane przez przedszkole w zakresie niezbdnym do jego funkcjonowania. Przetwarzanie danych odbywa si bdzie zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z pzn. zm.). O[wiadczam, |e dane w niniejszej karcie s zgodne ze stanem faktycznym i jestem [wiadoma/y odpowiedzialno[ci karnej za zeznanie nieprawdy. Zobowizuj si do informowania dyrektora przedszkola o ka|dorazowej zmianie powy|szych danych. ZostaBam/em pouczona/y o prawie wgldu do moich danych oraz ich zmiany. O[wiadczam, |e wyra|am zgod na przetwarzanie danych osobowych podanych w niniejszej karcie. & & & & & & & & & & & & & & & & . & & & & & & & & & & & & & & & & & & data zBo|enia karty czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 0 2 6  n $ & R V  B F H d h l p NRp&~FLt#B*phCJ5^JaJ\OJQJ B*phB*ph5\ CJ5aJCJaJ5CJaJCJ$5^JaJ$OJQJLRdrCJaJB*ph5\ B*ph2 4 6 p ^ ]`^ ]`^ ]`^ ]`^ ]`^ ]`^]`^ ]` & F & F$a$$a$$a$$a$ " $ & T V $If$a$$If^]` & F^]` & F^ ]`^ ]` & F  w $IfdG$ $IfdG$ $Ifdh$$IfF $ p44l44l4f4T D F H w $IfdG$ $IfdG$ $Ifdh$$IfF $ p44l44l4f4TH J f j l $IfdG$ $Ifdh$$IfF $ p44l44l4f4Tl n p PRr{{{ $If$a$$a$ & F^]`h$$IfF $ p44l44l4f4Tw $IfdG$ $IfdG$ $IfdG$f$$IfF # p44l44l4f4w $IfdG$ $IfdG$ $IfdG$f$$IfF # p44l44l4f4w $IfdG$ $IfdG$ $IfdG$f$$IfF # p44l44l4f4(Hd7$f$$IfF # p44l44l4f4Hvt$a$$a$$a$$a$$a$d7$0. A!"#$h2P1h0p3P(20՜.+,D՜.+,\Root Entry FCompObjjOle 1Table SummaryInformation(3$WordDocument 28DocumentSummaryInformation88t